Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Definicje:

1. Portal-biznes – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://portal-biznes.pl/.

2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji przekazanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich przez serwis portal-biznes. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usługi uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.

3. Zlecenia – zlecenie publikacji danych uzgodnionych przez strony i spisanych w formularzu zamówienia.

4. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zlecenie.

5. Usługodawca – firma INDEPENDENT GROUP Klaudia Wawrzonkowska z siedzibą w Krakowie 30-428, ul. Zdunów 20a/4, NIP: 736 158 47 53 REGON: 362939981

6. Strony umowy – w niniejszych OWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie w postaci skróconej jako „strony”.

7. OWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe.

Rejestracja w serwisie, publikacja

1. Rejestracja w portal-biznes odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści OWH.

2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie Zleceniodawcy formularza zamówienia na adres e-mail, fax, Pocztą Polską lub kurierem.

3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 5 dni od daty wystawienia faktury proforma.

5. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.

6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w portal-biznes informacji, jeżeli Usługodawca udostępni Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty, okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługodawcę usługi określane są indywidualne w formularzu zamówienia. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca wystawi Zleceniodawcy fakturę proforma i zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, chyba że na co najmniej jeden miesiąc przed zakończeniem okresu abonamentowego otrzyma pisemne oświadczenia o rezygnacji z usług.

3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwy w funkcjonowaniu portal-biznes, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonane lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; ataków, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portal-biznes w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4. W przypadku niedostępności serwisu portal-biznes przekraczającej 72 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portal-biznes nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portal-biznes i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień OWH.

Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.

2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe

1. OWH wchodzą w życie z dniem 13.05.2012.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWH w każdym czasie.

3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków OWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

4. OWH wraz z formularzem zamówienia będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszych OWH. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi OWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

5. Strony umowy zobowiązują się do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do portal-biznes na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich opublikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

8. Przeniesienie przez zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

9. W przypadku powstania opóźnienia płatniczego Usługodawca zastrzega sobie prawo do zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia i do obciążenia Zleceniodawcy kosztami związanymi z monitami o zaległościach płatniczych oraz kosztami związanymi z windykacją w kwocie netto: 10 zł za monit poprzez e-mail, fax lub telefon, 25 zł za monit listowny, 30 zł za listowne wezwanie do zapłaty, 100 zł za przekazanie zobowiązania do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści OWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

11. W sprawach nieunormowanych niniejszymi OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

  Schowek (0)